Sikkerhet og operatøransvar

Forviss deg om at systemet er i tråd med gjeldende lover.

Sikkerheten først! Det er derfor minimumskravet er å tilfredsstille gjeldende sikkerhetsforskrifter. Denne oppgaven krever stor ekspertise og ansvarsfullhet.

Vi er kjent med kravene og hjelper deg gjerne med å utrede spørsmål som dette:

  • Hva er ditt ansvar som operatør eller arbeidsgiver?
  • Hvor sikkert er heissystemet – selv om det ikke påvises feil i de periodiske kontrollene?
  • Hvilke tiltak kan du ta for å oppfylle eksisterende krav og unngå farlige situasjoner?

De tyske forskriftene for industriell sikkerhet og helse (BetrSichV) er den normative forskriften for drift av heissystemer. Den regulerer HMS ved levering av arbeidsutstyr og dets bruk på arbeidsplassen, og tar også opp sikkerheten i forbindelse med overvåkingsutstyr.

BetrSichV har endret mye for operatørene. Ifølge forskriftene må operatøren evaluere farer (§3 BetrSichV) eller utføre sikkerhetsrelaterte evalueringer (§15 BetrSichV) samt ha moderne og oppdaterte installasjoner for overvåking (§12 BetrSichV). Det er operatøren som har det fulle ansvaret for sikker drift.

Det er ikke nok med egne, regelmessige inspeksjoner. Heissystemer som er satt i drift før 2003, oppfylte kravene på byggetidspunktet, men oppfyller ikke nødvendigvis dagens krav.

Alle heiser med overvåking skal være sikkerhetskontrollert senest ved utgangen av 2007. Vi anbefaler at denne kontrollen utføres snarest, basert på "Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser" (EN81-80), med mindre den allerede er utført som en del av risikoevalueringen eller som egenkontroll. Det første skrittet er å identifisere farer og foreslå beskyttelsestiltak for å redusere farene.

Mange eldre heissystemer, spesielt de som ble installert før 1999 – oppfyller ikke dagens regler og bør derfor ettermonteres tilsvarende. Hvis det finnes avvik, anbefaler vi en trinnvis oppdateringen av heissystemet for å redusere din ansvarsrisiko i så stor grad som mulig. Vi kommer gjerne til deg og dine lokaler for å gi deg råd og diskutere ulike alternativer.

thyssenkrupps egenutviklede "risikotrafikklys" forenkler risikoevalueringen. De hjelper våre serviceteknikere å bli oppmerksomme på eventuelle risikoer som fortsatt finnes i heiser vi utfører service på. Risikotrafikklyset inkluderer noen av de obligatoriske risiko- og sikkerhetsevalueringene, men erstatter dem ikke fullt ut.